Sign the Convention on the Use of Space and Support the First Example of Grassroots Housing Legislation

Main Menu

Sign the Convention on the Use of Space and Support the First Example of Grassroots Housing Legislation,

Adelita Husni-Bey,

Call

Wij roepen iedereen – individuen, collectieven en organisaties – op om het Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte te ondertekenen. Steun dit bottom-up vormgegeven verdrag, dat bedoeld is om de gebruikswaarde van woon- en werkruimte weer voorop te stellen, en leegstand en speculatie tegen te gaan. Hoe meer ondertekenaars, hoe groter het juridisch draagvlak van dit document.


Het Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte is een juridisch instrument dat tussen maart en mei 2015 in Nederland werd opgesteld. Het schrijfproces vond plaats tijdens een aantal publiek toegankelijke werksessies van deelnemers met verschillende achtergronden: advocaten, activisten, academici, krakers, onderzoekers en cultureel werkers. Adelita Husni-Bey en Casco – Office for Art, Design and Theory initiëerden het schrijfproces.


Het Verdrag reageert op de toenemende liberalisering van ons woningstelsel en de juridische bescherming van privaat bezit, die onder andere tot uiting komt in het kraakverbod dat in 2010 in Nederland is doorgevoerd. Door gentrificatie, vastgoedspeculatie en de uitverkoop van publiek eigendom aan particuliere investeerders worden de huizen- en huurprijzen omhoog gestuwd, terwijl de voorraad sociale woningen drastisch verkleind wordt. Het woningstelsel wordt in de uitverkoop gezet en van stedelijke ruimtes wordt niet langer de gebruikswaarde, maar de marktwaarde – of liever: verhandelwaarde – als doorslaggevende eigenschap gezien. Zo wordt het kleed weggetrokken onder het recht op huisvesting en de open stad.


Vind jij ook dat het tijd is voor actie? Je kan helpen door het Verdrag te ondertekenen, maar ook door een read-in te organiseren waarbij het document in groepsverband gelezen en besproken wordt, om zo te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn. 


Bescherming van de commons
Ruimte wordt schaars, zeker in de stad. Juist daarom mag ruimte geen ‘goed’ zijn dat op de markt verhandeld wordt, maar een sociale commons: beschikbaar voor allen, ongeacht  eigendomsrecht, en beheerd op grond van democratische beginselen. Dat geldt in de eerste plaats voor woonruimte, maar bijvoorbeeld ook voor andere niet-commerciële gebruiksvormen. De stad moet ruimte kunnen bieden – letterlijk – aan zaken die zich niet in euro’s laten uitdrukken, zoals culturele productie, sociaal en politiek debat, het op een coöperatieve manier delen van kennis en vaardigheden, enzovoort. 


Het Verdrag heeft tot doel om dit soort niet-economische vormen van ruimtegebruik een juridische basis te geven. Dat is nodig, want de druk van de markt wordt steeds groter. In de woorden van een deelnemer aan een van de schrijfsessies: ‘Ruimte kan gebruikt worden om een alternatief te scheppen voor de logica van winst en uitbuiting en de individualisering in onze samenleving.’


Tegenwetgeving
Het Verdrag is een goed voorbeeld van wat ‘movement-perspective legislation’ wordt genoemd: wetgeving die niet in achterkamertjes geschreven is en dan opgelegd wordt, maar in de openbaarheid tot stand komt. Zo wordt het wetgevingsproces opengebroken en opnieuw gedemocratiseerd. De legitimiteit van het document wordt ontleend aan het draagvlak ervan: hoe meer organisaties, verenigingen, collectieven, huizen, vakbonden, groepen, individuen en gemeenten op basis van affiniteit het Verdrag ondertekenen en de inhoud ervan onderschrijven, hoe groter het juridische gewicht van het document binnen de bestaande instituties.


Het Verdrag is opgesteld in het Nederlands en Engels. Toekomstige publiek toegankelijke herzieningen zullen in verschillende Europese landen georganiseerd worden. Daar zal de tekst bediscussieerd, bekritiseerd en tenslotte gewijzigd worden, in de hoop een Europees Verdrag ten aanzien van Gebruik van Ruimte te bewerkstelligen. Een dergelijk Europees Verdrag kan krachtig instrument zijn om over de landsgrenzen heen verschillende fronten met elkaar te verenigen tegen de uitverkoop van de stad.


Op de website useofspaceconvention.org kunt u het Verdrag downloaden en ondertekenen. Daar vindt u ook het begeleidende document Richtsnoer voor het Verdrag ten aanzien van het Gebruik van Ruimte dat meer informatie geeft over de achtergrond van het Verdrag. Ook kunt u lezen want andere manieren zijn om het Verdrag te ondersteunen. Als u meer wilt weten, of actief mee wilt doen, kunt u een e-mail sturen naar c0nventi0n@riseup.net.


Leestips over het Verdrag en de huidige huisvestingscrisis: