Stichting

Statuten, jaarverslagen, bestuursstructuur

De doelstelling van Casco Art Institute: Working for the Commons is bij te dragen aan het discours over de rol van hedendaagse kunst en het ontwerpen in brede zin. De ambitie is om daarin zowel lokaal, nationaal als internationaal te functioneren voor een professioneel maar ook niet-professioneel publiek. De stichting beoogt haar doel te bereiken met de organisatie van experimentele projecten van kunstenaars en ontwerpers. Deze projecten kunnen uiteenlopend van vorm zijn en kenmerken zich door de verkenning van grenzen en verbanden tussen beeldende kunst, ontwerp, vormgeving, architectuur en relevante theorievorming.
De statuten van Casco vindt u hier.

Statutaire naam: Stichting Casco
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41183982
Fiscaal nummer: 009715435
Rabobank IBAN: NL62RABO0166320765
De jaarverslagen en financiële verslagen vindt u hier.

Casco wordt bestuurd door een Raad van Toezicht waarin leden zitting hebben die verbonden zijn met de verschillende professionele werkvelden van Casco. Bij de samenstelling van het Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met de aard van de stichting, haar activiteiten en de betreffende gewenste deskundigheid, diversiteit, onafhankelijkheid en achtergrond. Het beleid van Casco wordt uitgevoerd door een professioneel team van vaste en freelance medewerkers met een artistiek en uitvoerend directeur als leidinggevenden en eindverantwoordelijken, aangevuld met een adviserend coöperatief team bestaande uit leden van ons wereldwijde ecosysteem. Binnen het team van vaste en ambulante medewerkers zijn onderlinge taken verdeeld en worden werkzaamheden planmatig opgezet, uitgevoerd, geëvalueerd en onderling teruggekoppeld. Tenminste viermaal per jaar worden de voortgang van het beleid en de uitvoeringspraktijk met de Raad van Toezicht besproken en vindt verantwoording, sturing en afstemming plaats. Bezoek de pagina Team voor diens actuele samenstelling, evenals die van de Raad van Toezicht. 

Donaties

Casco steunt voor een belangrijk deel op de vele bijdragen uit het ecosysteem zoals de inzet van de vele vrijwilligers en de financiële bijdragen aan de Collective Pot. Wilt u een donatie doen, gebruik dan bankrekeningnummer NL62 RABO 0166 3207 65 ten name van Stichting Casco en vermeldt graag ‘Donatie voor Collective Pot’. Elke bijdrage is welkom en wordt zeer gewaardeerd!

Casco Art Institute: Working for the Commons is een culturele stichting zonder winstoogmerk, met een culturele ANBI-status. Onze donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en stichting Casco de gift vastleggen in een overeenkomst. Voor nader contact over giften en schenkingen kunt u terecht bij Erik Uitenbogaard, Head of Diverse Economies op erik@casco.art.

Vertrouwenspersoon

Casco is, net als alle andere werkgevers, wettelijk verplicht om een veilige werkomgeving te bieden. Veiligheid omvat ook het voorkomen van ongewenst gedrag en schending van integriteit. Oplettendheid voor ongewenst gedrag is daarom noodzakelijk in elke vorm van samenwerking. Ongewenst gedrag komt in veel vormen voor, en gedrag wordt vaak door ons allen verschillend ervaren. Een slechte grap, vloeken, een kort lontje, een directe belediging, soms onbewust en op het eerste gezicht misschien onschuldig, maar ongewenst gedrag kan slachtoffers zoveel stress bezorgen dat ze niet alleen terughoudend zijn om naar het werk te komen, maar soms ook uitvallen door ziekte of burn-out. Casco draagt er zorg voor dat ongewenst gedrag wordt voorkomen.

Jij bepaalt wat ongewenst is. Als het gedrag van iemand anders ongewenst voor jou is, is dat de grens, en het is belangrijk om jezelf af te vragen hoe je wilt dat het stopt. Ongewenst gedrag wijkt af van de ongeschreven ‘wetten en regels’; is niet passend voor de situatie; is intimiderend; veroorzaakt overlast; is kwetsend of beledigend; is vernederend; gaat over grenzen; heeft schadelijke gevolgen voor het slachtoffer. Over het algemeen kan ongewenst gedrag worden omschreven als agressie en geweld, pesten, discriminatie, racisme of (seksuele) intimidatie, en in veel gevallen is er sprake van een combinatie van ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag kan ervoor zorgen dat werknemers te maken krijgen met stress, symptomen van burn-out, angst, PTSS, verminderde productiviteit, verzuim en langdurig verzuim.

Als je voor Casco werkt, als werknemer, vrijwilliger, stagiair of freelancer, en je ervaart ongepast gedrag op het werk, vraag jezelf dan af of het bespreekbaar is. Bespreek het, enkel als dit goed aanvoelt, met de veroorzaker of de leidinggevende. Geef aan hoe het gedrag je gevoelens beïnvloedt en wacht op een reactie. Laat de andere persoon reageren op je gevoelens en kom samen tot een oplossing om het te stoppen. Als je het moeilijk vindt om die stap te zetten, of als je dat hebt gedaan maar het ongewenste gedrag niet stopt, kun je altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Je kunt het probleem in vertrouwen bespreken met de vertrouwenspersoon en samen naar een oplossing zoeken. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor elke werknemer, stagiair, freelancer en vrijwilliger die voor Casco werkt, en er zijn geen kosten aan verbonden (voor jou als melder).

Externe vertrouwenspersoon voor Casco: Evelien Heuvel, onderdeel van LBIV – Landelijk Buro Integriteit & Vertrouwenspersoon. Contact: e.heuvel@lbiv.nl

AVG

Met betrekking tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat Casco op het standpunt dat geen enkele persoonlijke data wordt gevraagd (via zogenaamde cookies) en dus ook niet bewaard. Dat geldt ook voor deze website. Alleen de technisch noodzakelijke gegevens die bij elk website bezoek worden uitgewisseld doen hun werk in de achtergrond en worden niet bewaard. Bent u geabonneerd op onze nieuwsbrief dan heeft u vooraf toestemming gegeven dat (alleen) uw mailadres voor toezending van deze nieuwsbrieven mag worden gebruikt en onderaan elke nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om toezending per direct te beëindigen. De mailadressen zijn niet voor derden beschikbaar of opvraagbaar.

De jaarverslagen en financiële verslagen vindt u hier.